Yêu cầu báo giá số 169/YCBG-PSTW ngày 05/02/2024

Kính gửi: Các nhà cung cấp tại Việt Nam