Phòng - Ban

Phòng Kế hoạch Tổng hợp

Điện thoại: 024.38259521

1. Lãnh đạo, cán bộ chủ chốt đương nhiệm:

Trưởng phòng: TS. BS Đặng Thị Hồng Thiện

Phó Trưởng phòng:  TS. BS Mai Trọng Dũng

Điều dưỡng trưởng: ĐDCKI Lê Liên Phương

2. Nhân lực :

Tổng số 22 CBVC, trong đó cán bộ có trình độ sau đại học: 03 (01 PGS. TS; 02 Thạc sĩ). Cán bộ có trình độ đại học: 07, cán bộ có trình độ cao đẳng, trung học: 08, còn lại là cán bộ sơ cấp.

3. Các bộ phận:

- Giám sát, điều hành công tác chuyên môn trong BV; giải quyết các TTHC trong KCB.

- Tiếp đón, giải quyết các thủ tục cho người bệnh BHYT.

- Báo cáo, thống kê.

- Lưu trữ và khai thác hồ sơ bệnh án.

4. Sơ lược quá trình thành lập:     

          Ngày 08 tháng 11 năm 1960, Bộ Y tế đã ra Quyết định số 708 BYT/QĐ thành lập bệnh viện C (Sản). Phòng Y vụ (Kế hoạch Tổng hợp) được thành lập với chức năng chỉ đạo chuyên môn chung về các hoạt động của bệnh viện trong đó bao gồm cả công tác đối ngoại, đào tạo và nghiên cứu khoa học. Ngày 08/11/1960 được lấy là ngày thành lập Phòng Kế hoạch Tổng hợp của bệnh viện Phụ Sản Trung ương. Năm 1975, bộ phận Hồ sơ bệnh án được chuyển từ phòng Huấn luyện về Phòng Y vụ.

Các lãnh đạo tiền nhiệm:

Trưởng phòng: GS Nguyễn Thìn (1966 - 1976); BS Nguyễn Kim Tòng(1977 - 10/1983); BS Đỗ Bình Dương (10/1983 - 11/1984); BS Ngô Tiến An (1985 - 1999); PGS Lê Anh Tuấn (1999 - 2003). PGS Lê Hoài Chương (2001 - 2015).

Phó Trưởng phòng: BS Hoàng Mộng Châu (1966 - 1976); BS Lương Thị Bích (1977 - 1980); BS Đỗ Bình Dương (1981 – 1983); BS Đỗ Đồng Tâm (1981 - 1983); BS Nguyễn Thị Diễm Trang (1983 - 1999); TS Lê Hoàng (1997 - 2007); PGS Lê Hoài Chương (2001 - 2003).

5. Chức năng nhiệm vụ:

Phòng Kế hoạch Tổng hợp chịu sự lãnh đạo của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về:

- Kế hoạch hoạt động của các khoa phòng;

- Đôn đốc kiểm tra việc thực hiện Qui chế bệnh viện;

- Tổ chức chỉ đạo công tác chuyên môn bệnh viện.

5.1. Công tác kế hoạch:

- Căn cứ vào nhiệm vụ của Bệnh viện, hướng dẫn các khoa, phòng lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của Bệnh viện.

- Tổ chức, theo dõi, đôn đốc, đánh giá, hiệu quả việc thực hiện kế hoạch, quy chế Bệnh viện để báo cáo giám đốc xem xét, chỉ đạo.

- Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn, triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong toàn Bệnh viện.

- Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của Bệnh viện để trình giám đốc xét duyệt và báo cáo cấp trên.

- Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác điều trị, báo cáo giám đốc và cơ quan cấp trên.

5.2 Công tác chuyên môn nghiệp vụ:

- Tổ chức việc điều hòa phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong bệnh viện, giữa bệnh viện với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện.

- Tổ chức công tác thường trực toàn Bệnh viện.

- Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ theo bệnh án theo quy định.

- Chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, thảm họa và các trường hợp bất thường khác để trình giám đốc và tổ chức thực hiện.

5.3 Đào tạo, nghiên cứu khoa học, chỉ đạo tuyến:

- Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong Bệnh viện và tuyến dưới. Phối hợp với các trường để tổ chức thực hành cho học viên.

- Phối hợp với phòng chỉ đạo tuyến để chỉ đạo và hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho tuyến dưới.

5.4 Quản lý chất lượng:

- Đôn đốc kiểm tra thực hiện quy chế bệnh viện.

- Tổng hợp quản lý chất lượng.

6. Thành tích đã đạt được:

Phòng nhiều năm liên tục đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc”, Bằng khen Thủ tướng, Bằng khen Bộ trưởng Bộ Y tế. Cá nhân được tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân; Thầy thuốc ưu tú; Bằng khen Bộ trưởng Bộ Y tế, nhiều cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, cấp bộ; Bằng khen Công đoàn y tế Việt Nam; danh hiệu Phụ nữ Hai giỏi; Bằng khen Trung ương Đoàn; danh hiệu “ Người tốt, việc tốt”; Gia đình CBVCLĐ tiêu biểu các cấp; nhiều Giấy khen, danh hiệu thi đua các cấp khác.