Phòng - Ban

Phòng Tổ chức cán bộ

     Điện thoại: 024.38250061

Email:         tccb@benhvienphusantrunguong.org.vn

                  tccb@phusantrunguong.org.vn

1. Lãnh đạo

              Trưởng phòng:               Tiến sĩ - BS chính Nguyễn Thị Thanh Tâm

Phó Trưởng phòng:       Cử nhân kinh tế - Chuyên viên chính Nguyễn Phương Mai

2. Lịch sử

                                           Các giai đoạn phát triển của phòng:

     - Từ 1966 đến 1968

Phó Trưởng phòng

Bà Đặng Thị Quý

     - Từ 1968 đến 1978

Trưởng phòng

Ông Trịnh Trọng Trào

     - Từ 1978 đến 1980

Phó Trưởng phòng

Bà Nguyễn Thị Bình

     - Từ 1980 đến 1990

Trưởng phòng

Bà Nguyễn Thị Bình

     - Từ 1990 đến 2000

Trưởng phòng

Bà Ngô Thị Thu

     - Từ 2000 đến 2001

Phó Trưởng phòng

Ông Nguyễn Bá Phê

     - Từ 2001 đến 2005

Trưởng phòng

Ông Nguyễn Bá Phê

     - Từ 2005 đến 2010

Phụ trách phòng

Ông Trần Đình Tú

     - Từ 2010 đến nay

Trưởng phòng

Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm

 

Phó Trưởng phòng

Bà Nguyễn Ngọc Châu

     - Từ 5/2012 đến nay

Phó Trưởng phòng

Bà Nguyễn Phương Mai

 

3. Tổ chức nhân sự

- Tổng số: 12 CBVC , trong đó:  01 Tiến sĩ; 02 Thạc sĩ; 09 Đại học khác

4. Nhiệm vụ chức năng         

        Phòng Tổ chức cán bộ là Phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm về:

- Lập kế hoạch tổ chức bộ máy, sắp xếp nhân lực, tổ chức thi tuyển trình Giám đốc xét duyệt và tổ chức thực hiện.

- Tổ chức thực hiện công tác cán bộ, quản lý hồ sơ lý lịch theo phương pháp khoa học, làm thống kê báo cáo theo quy định.

- Xây dựng lề lối làm việc và quan hệ công tác giữa các khoa phòng, trình giám đốc Bệnh viện xét duyệt, tổ chức thực hiện.

- Tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quan hệ chặt chẽ với các tổ chức đảng, chính quyền địa phương để phối hợp công tác trong công việc có liên quan.

- Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước, của Ngành Y tế đối với mọi thành viên và người bệnh trong Bệnh viện.

- Phối hợp với các đoàn thể quần chúng tổ chức phong trào thi đua, các đợt học tập thời sự, chính trị, chính sách, văn hóa, ngoại ngữ, quy tắc ứng xử, an ninh quốc phòng, phòng chống cháy nổ, quy chế chuyên môn để nâng cao y đức, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ người bệnh.

- Phối hợp với các khoa phòng chức năng đề xuất với Giám đốc bệnh viện giải quyết những vấn đề có liên quan đến người bệnh thuộc diện chính sách xã hội.

- Nắm tình hình tâm tư nguyện vọng của mọi thành viên trong Bệnh viện để đề xuất với Giám đốc xem xét, giải quyết.

5. Thành tích thi đua của Phòng

Phòng TCCB liên tục là lá cờ đầu trong các phong trào thi đua của toàn bệnh viện.

- Phòng Tổ chức cán bộ được Bộ Y tế tặng Bằng khen danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ y tế từ năm 2010 đến năm 2021.

- Phòng Tổ chức cán bộ được Bộ Y tế tặng 03 Bằng khen năm 2012, 2017, 2019.

- Phòng Tổ chức cán bộ được Bộ Y tế tặng 02 Bằng khen chuyên đề về công tác tổ chức cán bộ.

- Các cá nhân được khen tặng các danh hiệu: 01 Huân chương Lao động hạng Ba, 01 Thầy thuốc nhân dân, 01 Chiến sỹ thi đua cấp Bộ, 01 Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ, 04 Bằng khen của Bộ Y tế và nhiều Bằng khen của Công đoàn ngành Y tế Việt Nam.